lampice na kontrolnoj tabli
Korisne informacije

Signalne lampice i obaveštenja

Signalne lampice na kontrolnoj tabli

Praćenjem statistike pretraživača ustanovili smo da dosta ljudi traži značenje signalnih lampica na kontrolnoj tabli. Iako se ove informacije nalaze u servisnim uputstvu vozila, postavljamo ih na web sajt radi bolje dostupnosti informacija.
Signalne lampice prati i specifično obaveštenje i/ili zvuk kod onih verzija koje imaju tu opciju.
Važno je napomenuti da se indikatori oštećenja koji se pojavljuju na displeju mogu podeliti u dve kategorije:  vrlo ozbiljna i manje ozbiljna oštećenja.
Vrlo ozbiljna oštećenja uzrokuju vremenski produžen ciklus signala dok manje ozbiljna oštećenja uzrokuju vremenski kraći ciklus signala.lampice na kontrolnoj tablisignalna lampica

Nizak nivo kočionog ulja:

Kada nivo kočionog ulja u rezervoaru padne ispod minimalnog, verovatno usled curenja, signalna lampica se uključuje. Kod nekih verzija, na displeju je prikazano odgovarajuće obaveštenje.

UPOZORENJE:
Ukoliko se tokom vožnje uključi signalna lampica (na određenim modelima zajedno  sa obaveštenjem na displeju), odmah zaustavite vozilo i posetite najbliže Fiatovo Predstavništvo.

Povučena ručna kočnica
Kada je ručna kočnica povučena signalno svetlo se uključuje. Ukoliko je automobil u pokretu, oglašava se i zvučno obaveštenje. (na nekim modelima.)

VAŽNO: Ukoliko se signalno svetlo uključitokom vožnje, Proverite da li je ručna kočnica spuštena.Ukoliko su prednje kočione pločice izlizane molimo Vas da odete do najbližeg ovlašćenog Fiatovog servisera kako bi Vam ih zamenili. Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.

VAŽNO: Automobil je opremljen senzorima koji ukazuju na ishabanost prednjih kočionih pločica, zato prilikom njihove zamene, takođe proverite stanje zadnjihkočionih pločica.signalne lampiceKada je ključ u MAR položaju, signalna lampica se uključuje ali bi trebalo da se isključi nakon nekoliko sekundi.  Signalna lampica ostaje aktivna ukoliko je došlo do otkazivanja u sistemu vazdušnog jastuka. Kod određenih modela na displeju se pojavljuje obaveštenje.

UPOZORENJE:
Ukoliko se signalna lampica na kontrolnoj tabli ne aktivira kada je ključ u MAR položaju (kada se da kontakt), ili ostane aktivna tokom vožnje, moguće  je da  je došlo do  greške u  sigurnosnim  sistemima. U  ovom  slučaju, postoji mogućnost da se vazdušni jastuci i zatezači pojasa neće aktivirati nakon sudara ili, u manjem broju slučajeva, mogu se slučajno aktivirati. Odmah posetite najbliže ovlašćeno Fiatovo Predstavništvo, radi provere sistema pre nastavka vožnje. Neispravnost signalne lampice takođe je prikazana signaliziranjem duže od uobičajene četiri sekunde signalne lampice  da je suvozačev vazdušni jastuk deaktiviran. Sistem vazdušnih jastuka će automatski deaktivirati vazdušne  jastuke  (prednje  i bočne, za određene verzije i tržišta). Ukoliko se ovo dogodi, postoji mogućnost da se signalna lampica ne  uključi  i  samim  tim  ne ukaže na neispravnost na bezbednosnom sistemu. Odmah posetite najbliže ovlašćeno Fiatovo Predstavništvo, radi provere sistema pre nastavka vožnje.

Signalna lampica  se pali ukoliko je suvozačev ili bočni vazdušni jastuk (za određeneverzije i tržišta) deaktiviran. Kada je vazdušni jastuk suvozača aktivan, i kada se ključ nađe u MAR položaju, signalna lampica se aktivira i svetli konstantno 4 sekunde, naredne 4 zasvetli a potom bi trebalo da se isključi.lampice na kontrolnoj tabliUPOZORENJE:
Paljenje  signalne  lampice  na kontrolnoj tabli ukazuje na neispravnost signalne lampice. Takođe, sistem vazdušnih jastuka će automatski deaktivirati suvozačke vazdušne jastuke (prednje i bočne, za određene verzije i tržišta). Ukoliko se ovo dogodi, odmah posetite najbliže ovlašćeno Fiatovo Predstavništvo,  radi provere  sistema pre nastavka vožnje.

Ukoliko je tokom vožnje vozačev pojas odvezan, na displeju se aktivira signalna lampica. Signalnu lampicu prati i zvučno obaveštenje ukoliko tokom vožnje prednji pojasevi nisu valjano vezani.

Signalno svetlo se aktivira kada jeaključ u MAR položaju (za određene verzije i tržišta), ali bi trebalo da se se isključi čim se motor pokrene (kada motor radi u mestu dozvoljeno je odloženo gašenje). Odmah kontaktirajte ovlašćeno Fiatovo Predstavništvo ukoliko signalna lampica ostane aktivna, bilo trajno ili da kratko zasvetli. Na određenim modelima se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje na displeju.

Signalna lampica treperi: ULJE LOŠEG KVALITETA (crvena lampica)
Signalno svetlo se aktivira kada je ključ u MAR položaju ali bi trebalo da se isključi čim se pokrene motor.

Nizak pritisak motornog ulja:
Signalna lampica se aktivira i ostaje aktivna zajedno sa obaveštenjem na displeju (za određene verzije i tržišta) kada sistem detektuje da je nivo motornog ulja nizak.

UPOZORENJE:
Ukoliko  se  signalna  lampica vaktivira u toku vožnje (kod određenih modela zajedno sa obaveštenjem na displeju) odmah zaustavite automobil i kontaktirajte ovlašćeno Fiatovo Predstavništvo.

Motorno ulje lošeg kvaliteta: (samo MultiJet verzije sa DPF-om)

Signalno svetlo se aktivira zajedno sa oba veštenjem na displeju (za određene verzije i tržišta). U zavisnosti od verzije, signalna lampica se može aktivirati na sledeće načine:
– u trajanju od jednog minuta svaka dva sata;
– u ciklusima od po tri minuta pri čemu se
signalno svetlo isključuje u vremenskom in tervalu od pet sekundi sve dok se ulje ne zameni. Nakon što se prvi put aktivira signalno svetlo, svakog narednog puta kada startujemo motor, ono će nastaviti da svetli na način gore opisan sve dok ne zamenimo ulje. Na određenim modelima se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje na displeju (za određene verzije i tržišta), zajedno sa signalnom lampicom. Ukoliko je signalna lampica upaljena, to ne znači da je automobil neispravan, već samo obaveštava vozača da je neophodno promeniti ulje usled regularnog korišćenja vozila.Motorno ulje brže gubi na kvalitetu usled:
– korišćenja vozila uglavnom za gradsku vožnju što zahteva češće obnavljanje DPF-a,
– korišćenja vozila na kratkim relacijama pri čemu motor nema dovoljno vremena da postigne svoju regularnu radnu temperaturu,
– učestalih prekida procesa obnove, koje signalizira aktiviranjem signalne lampice DPF-a.
Više o procesu regeneracije DPF filtera možete pročitati OVDE

UPOZORENJE:
Ulje lošeg kvaliteta treba što je moguće pre zameniti čim se signalna lampica prvi put aktivira, i ne nakon više od pređenih 500km od trenutka kada se prvi put aktivira signalna lampica. Ukoliko ne dođe do zamene ulja nakon pređenih prvih 1000km, to može dovesti do  ozbiljnih  oštećenja  na  motoru  kaoi prestanka važenja garancije. Važno je upamtiti  da  kada  se  aktivira  signalna lampica, to ne znači da je nivo ulja u motoru nizak i da ga treba dopuniti.signalne lampiceSignalna lampica se aktivira kada je ključ u MAR položaju ali bi trebalo da se isključi čim se pokrene motor.
Ukoliko signalna lampica ostane aktivna, nećete imati koristi od elektronskog servo upravljača, samim tim biće vam teže da okrenete upravljač. Kontaktirajte ovlašćeno Fiatovo Predstavništvo.
Na određenim modelima se pojavljuje od govarajuće obaveštenje na displeju.

Signalna lampica se uključuje (ili se ispisuje obaveštenje „CITY“ na displeju) kada je „Dualdrive“ servo upravljač aktiviran pritiskom odgovarajućeg tastera. Kada ponovo pritisnete isti taster, obaveštenje će nestati sa displeja („Dualdrive“ isključen).

Kada se ključ nalazi u MAR položaju, aktivira se signalna lampica koja bi trebalo da se isključi nakon nekoliko sekundi.
Signalna lampica se aktivira onda kada je motor pregrejan. Ukoliko se aktivira signalna lampica, postupite na sledeći način:

Kada vozite u normalnim uslovima: zaustavite automobil, ugasite motor, i proverite da li je nivo vode u rezervoaru ispod minimalnog. Ukoliko nije, sačekajte nekoliko trenutaka da se ohladi motor a potom polako i pažljivo otvorite poklopac, dopunite rashladno sredstvo i potom proverite da li je nivo rashladnog sredstva između oznaka MIN i MAX. Takođe pregledajte da li postoji curenje. Posetite ovlašćeno Fiatovo Predstavni štvo ukoliko se signalno svetlo aktivira pri ponovnom startovanju motora.

Ukoliko koristite automobil u zahtevnim uslovima (npr. pri vuči prikolice na uzbrdici ili kada je pod velikim opterećenjem): usporite i, ukoliko je signalna lampica upaljena, zaustavite automobil. Dok motor radi lagano dodajte gas da bi rashladno sredstvo bolje procirkulisalo. Potom isključite motor. Proverite da li je nivo rashladnog sredstva kao što je gore opisano.

VAŽNO:
Na zahtevnim putovanjima, preporučuje se da motor nastavi da radi dok se nekoliko minuta lagano dodaje gas pre nego ga isključite. Na određenim modelima se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje na displeju.

Kod određenih modela signalna lampica se aktivira ukoliko jedna ili više vrata nisu valjano zatvorena. Na određenim modelima se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje na displeju.

Kod određenih modela signalna lampica se aktivira ukoliko prtljažnik nije valjano zatvoren.
Na određenim modelima se aktivira signalna lampica

Kod određenih modela signalna lampica se aktivira ukoliko poklopac motora nije valjano zatvoren. Na određenim modelima se aktivira signalna lampicasignalne lampicePrekid dovoda goriva
Signalna lampica (ili simbol na displeju) se aktivira ukoliko je došlo do prekida u dovodu goriva. Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.

Neispravan senzor pritiska motornog ulja.
Signalna lampica (ili simbol na displeju) seaktivira ukoliko je neispravan senzor pritiska motornog ulja.

Neispravan „senzor sumraka“ 
Signalna lampica (ili simbol na displeju) se aktivira ukoliko je neispravan „senzor sumraka“. Na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.

Prekoračenje brzine (za arapsko tržište)
Ukoliko se dostigne brzina od 120 km/h, aktivira se signalna lampica (žuta) ili se na displeju pojavljuje odgovarajuće obaveštenje (crvena).

Neispravnost senzora za kišu
Signalne lampice se aktiviraju ukoliko je senzor za kišu neispravan. Ukoliko se ovo desi, preporučujemo Vam  da posetite ovlašćenog predstavnika Fiat Automobila. Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.

Neispravnost senzora za parking (za određene verzije i tržišta)
Signalne lampice se aktiviraju ukoliko je senzor za parking neispravan. Neispravnost sistema za praćenje pritiska u pneumaticima (TPMS sistem) (za određene verzije i tržišta)

Signalna lampica se aktivira ukoliko je TPMS sistem neispravan (za određene verzije i tržišta).
Ukoliko je jedan ili više točkova namešten bez senzora, signalne lampice se aktiviraju i ostaju aktivne sve dok se kvar ne ukloni.  Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.

Napomena:
Ukoliko se ovo desi, preporučujemo Vam  da što je pre moguće posetite ovlašćenog predstavnika Fiat Automobila.

Kada se ključ nalazi u MAR položaju on aktivira signalnu lampicu, ali će se ona isključiti nakon nekoliko sekundi. Signalna lampica ostaje aktivna da bi signalizirala vozaču da će DPF sistem ući u proces eliminacije zagađivača pomoću regenerativnog procesa. Signalna lampica se ne aktivira svaki put kada se obavlja prečišćavanje, već samo onda kada su uslovi vožnje takvi da je neophodno obavestiti vozača. Signalna lampica će se isključiti ukoliko je auto u pokretu sve dok se ne obavi prečišćavanje. Potrebno je oko petnaest minuta za ovaj proces. Optimalni uslovi za obavljanje ovog procesa jesu vožnja brzinom od 60 km/h dok je broj obrtaja motora preko 3000 u toku jednog minuta.
Kod određenih modela na  displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje zajedno sa signalnom lampicom (za određene verzije i tržišta).
Više o procesu regeneracije DPF filtera možete pročitati OVDE

UPOZORENJE:

Vožnju prilagodite uslovima u saobraćaju, vremenskim uslovima,  kao  i  ograničenju brzine. Možete isključiti motor dok je lampica koja signalizira DPF aktivna; međutim, ukoliko se ovaj proces prekine nekoliko puta, to može dovesti do prevremenog pogoršanja kvaliteta motornog ulja. Iz ovog razloga preporučujemo da sačekate da se lampica sama isključi pre nego što ugasite motor.

Pod normalnim okolnostima, kada se ključ nalazi u MAR položaju, signalna lampica se aktivira ali bi trebalo da se isključi nakon startovanja motora.
Ukoliko signalna lampica ostane aktivna ili se aktivira u toku vožnje, to znači da je sistem za ubrizgavanje goriva neispravan što bi moglo da prouzrokuje gubitak na performansama, poteškoće pri rukovanju, kao i veliku potrošnju goriva.
Na određenim modelima se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje na displeju.
U ovakvim uslovima preporuka je da vožnju nastavite umerenom brzinom i da što je pre moguće posetite najbliže Fiatovo Predstavništvo.
Nakon popravke signalna lampica prestaje da svetli, i greške se brišu iz memorije centrale motora.
Benzinske verzije
Ukoliko signalna lampica zasvetli, to označava mogućnost da postoji neispravnost u katalizatoru. Ukoliko lampica zasvetli, smanjite gas da bi ste smanjili broj obrtaja motora sve dok se lampica ne ugasi; nastavite vožnju umerenom brzinom da bi ste izbegli ponovno aktiviranje signalne lampice. Preporuka je da što je pre moguće posetite najbliže Fiatovo Predstavništvo.
Preporuka je da što je pre moguće posetite  najbliže  Fiatovo  Predstavništvo ukoliko se signalna lampica  ne aktivira kada se ključ nađe u MAR položaju  ili se u toku vožnje aktivira tako što stalno ili povremeno svetli (na  određenim modelima  se pojavljuje  i odgovarajuće obaveštenje na displeju). Ispravnost signalnog svetla   može proveriti saobraćajna policija koristeći odgovarajuću  opremu.  Poštujte  važeće propise u zemlji u kojoj vozite.

Kada se ključ nalazi u MAR položaju on aktivira signalnu lampicu, ali će se ona isključiti nakon nekoliko sekundi. Signalna lampica se aktivira kada u rezervoaru  preostane oko 8 litara goriva.
VAŽNO: Signalna lampica će zatreperiti ukoliko postoji neka neispravnost u sistemu. Ukoliko dođe do te situacije, posetitenajbliže Fiatovo Predstavništvo kako bi steproverili sistem.

Kada se ključ nalazi u MAR položaju on aktivira signalnu lampicu, ali će se ona isključiti nakon nekoliko sekundi. Ukoliko se signalna lampica ne isključi a za to vreme je aktivan LED na ASR prekidaču, obratite se ovlašćenom Fiatovom Predstavništvu.
Kod određenih modela na displeju se pojavljuje odgovarajuće obaveštenje.
Signalna lampica aktivna tokom vožnje ukazuje na to da je ESP sistem aktivan. signalne lampice